• Wat is groen gas?
  Groen gas is de duurzame variant van aardgas. Het wordt gemaakt van biologische restproducten als mest en plantenresten. Als het biogas gezuiverd is tot aardgaskwaliteit, mag het ‘groen gas’ worden genoemd. Het gas heeft exact dezelfde moleculen als in aardgas, namelijk methaan (CH4).
 • Hoe duurzaam is groen gas?
  Groen gas wordt schoon geproduceerd en is compleet hernieuwbaar omdat de bronnen ruim voorradig zijn. De bronnen die ervoor nodig zijn (zoals mest) worden namelijk steeds opnieuw aangevuld. In tegenstelling tot aardgas dat bijdraagt aan het opraken van fossiele brandstoffen en gepaard gaat met de uitstoot van broeikasgassen. Ook wordt er veel CO2-uitstoot vermeden. Dit betekent dat groen gas zeer duurzaam is.
 • Hoe wordt groen gas gemaakt?
  Groen gas wordt gemaakt door vergisting van biomassa. Bijvoorbeeld rioolslib, mest, tuinafval of resten van groenten en fruit. Bij vergisting wordt biomassa omgezet in onder andere alcohol, melkzuur, methaan en CO2 met behulp van micro-organismen: gisten. Andere bekende vergistingsprocessen zijn bijvoorbeeld het brouwen van bier en de vertering van voedsel in de maag bij mens en dier. Vervolgens wordt het biogas gezuiverd tot aardgaskwaliteit. Dan wordt het ‘groen gas’ genoemd.
 • Waar wordt groen gas van gemaakt?
  Biogas wordt geproduceerd uit onder meer slib, tuinafval, resten van groente en fruit en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Niet alles mag in een vergister worden gestopt. De toegestane producten voor Groen Gas Rilland staan vermeld in bijlage Aa van de ‘uitvoeringsregeling meststoffenwet’.
 • Waarom is groen gas nodig?
  Miljoenen Nederlandse huishoudens maken dagelijks gebruik van aardgas om te koken en de woning te verwarmen. In de industrie en land- en tuinbouw is aardgas een belangrijke brandstof en grondstof. De voorraad aardgas is echter niet oneindig. We moeten daarom op zoek naar duurzame alternatieven voor aardgas. Groen gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar. Het kan voor dezelfde toepassingen worden gebruikt als aardgas. Dit heeft voordelen, zo hoeven de apparaten in huis bijvoorbeeld niet aangepast te worden en kunnen we blijven koken en verwarmen zoals we gewend zijn. Groen gas wordt daarom de duurzame variant van aardgas genoemd.
 • Wat is covergisting?
  Je spreekt van covergisting als mest met andere organische producten vergist wordt. Deze andere producten komen vaak uit de land- en tuinbouw of (vee)voedingsindustrie. Het doel is de productie van groen gas. De resterende biomassa, die je digestaat noemt, bevat (nog steeds) de mineralen uit de grondstoffen, die waardevol zijn voor de landbouw. 
   
  Er zijn ook andere vormen van vergisten, maar die worden in Rilland niet toegepast. Dat zijn; 
  • Mestvergisting: hierbij wordt alleen mest vergist. Het hoofddoel is verwerking van mest, met beperkte gasproductie.   
  • Allesvergisting: hierbij mogen veel verschillende grondstoffen vergist worden, waaronder slachthuisafval. Het digestaat dat overblijft kan niet terug naar de landbouw en wordt verbrand in een afvalverwerkingsinstallatie.  
   
  Omdat Zeeland juist behoefte heeft aan de mineralen uit het digestaat en omdat groen gas een belangrijker rol speelt in de energietransitie in de regio, heeft ENGIE voor covergisting gekozen. Deze activiteit was al vergund aan de Groene Poort.
 • Wat is het verschil tussen biogas en groen gas?
  Groen gas wordt gemaakt van biogas. Biogas ontstaat door organisch materiaal te vergisten. Als dit biogas gezuiverd is van CO2 en andere stoffen, heeft het de kwaliteit van aardgas en wordt het ‘groen gas’ genoemd.
 • Wat is het verschil tussen groen gas en CO2 gecompenseerd gas?
  CO2-gecompenseerd gas gaat eigenlijk over het gebruik van aardgas waarvan de CO2 uitstoot wordt gecompenseerd door diverse initiatieven, zoals de aanplant van bossen. Met gecompenseerd gas wordt nog steeds fossiele brandstof verstookt. Dit is niet het geval bij de productie van biogas.
 • Krijgt het groen gas een certificaat?
  Ja. Vertogas geeft namens de overheid certificaten uit aan de producent die aantoonbaar groen gas heeft geproduceerd.
 • Wat is digestaat?
  Digestaat is resterende biomassa na vergisting. In het vergistingsproces worden de verteerbare delen omgezet in biogas. Wat overblijft wordt ‘digestaat’ genoemd. Het digestaat bevat (nog steeds) de mineralen uit de grondstoffen. Deze mineralen worden gebruikt in de landbouw, waarmee de gewassen beter groeien.
 • Komt de biomassa uit de omgeving van Rilland?
  Uit de lokale omgeving worden onder meer landbouwproducten of restproducten uit de voedingsindustrie verwerkt. Het mestaanbod in de regio is beperkt, omdat er relatief weinig veehouderij is in Zeeland. Mest is echter wel nodig, omdat er mineralen in zitten die belangrijk zijn voor de landbouw in Zeeland. Daarom komt een deel van de mest uit Noord-Brabant. De vergister verzekert Zeeland van de mineralen die nodig zijn voor de landbouw.
 • Hoe zit het met CO2 uitstoot en impact op het milieu?
  Met een biovergister wordt veel CO2 uitstoot vermeden. Voor Groen Gas Rilland is de CO2-reductie  berekend op 45.700 ton per jaar. Ter vergelijking: deze CO2-besparing staat gelijk aan het plaatsen van circa 270.000 m2 zonnepanelen of 19 windmolens op land. De reductie van CO2 komt vooral doordat er minder aardgas geproduceerd hoeft te worden, namelijk 15 miljoen m3 aardgas minder. Ook wordt er CO2 afgevangen en geleverd aan bijvoorbeeld tuinders om de opbrengsten in hun kas te verhogen.
 • Aan welke eisen moet biomassa voldoen?
  Bij covergisting wordt dierlijke mest met andere organisch producten vergist. Voor de dierlijke mest gelden de regels voor opslag en transport van dierlijk mest. Voor de organische producten geldt dat alleen de producten die in bijlage Aa bij de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet staan mogen worden gebruikt. Bovendien gelden de duurzaamheidscriteria uit de Nederlandse Technische Afspraak (NTA 8003) ‘Classificatie van biomassa voor energietoepassing’.  

 • Hoe profiteert de omgeving van de groen gas installatie?
  ENGIE zoekt graag verankering in de directe omgeving. ENGIE Energie heeft voor bedrijven en particulieren uit Rilland een aanbod voor gunstige gas- en stroomlevering.  
   
  Met de biovergister wordt veel CO2 uitstoot vermeden. Groen Gas Rilland draagt bij aan de regionale duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie en gemeente. Voor Groen Gas Rilland is de CO2-reductie berekend op 45.700 ton per jaar. Ter vergelijking: deze CO2-besparing staat gelijk aan het plaatsen van circa 270.000 m2 zonnepanelen of 19 windmolens op land.  

  Ook wordt er extra werkgelegenheid gecreëerd. Voor de bedrijfsvoering zijn 6 tot 8 medewerkers nodig. Er is indirecte werkgelegenheid voor 15 - 20 personen in de transport en overslag sector. Ook leveranciers van onderhoudsdiensten zullen nodig zijn. Tijdens de bouw zijn er mogelijkheden voor lokale installateurs. ENGIE verwacht ca 20-30 constructiemedewerkers van buiten de regio die onderdak en verzorging nodig hebben. Bent u voornemens een B&B of hotel op te richten of uit te breiden? ENGIE kan garant staan voor omzet tijdens de bouwfase. Lokale horeca kan hun maaltijden aanbieden en bij de vergister zullen cateraars lunches kunnen voorzien. 


 • Geeft een groen gas installatie geuroverlast?
  ENGIE heeft veel aandacht voor het reinigen van de verzamelde lucht. Bij een normale bedrijfsvoering komt er geen hinderlijke geur vrij voor omwonenden. Helaas is dit in het verleden bij een andere groen gas installatie van ENGIE, namelijk in Gelderland, niet altijd goed gegaan. Daardoor is geuroverlast veroorzaakt door een ontwerpfout. Daar heeft ENGIE veel van geleerd. Er is daarom extra aandacht voor een passende luchtwasser in Rilland. Het ontwerp is zodanig dat alle activiteiten met geurende stoffen binnen worden uitgevoerd, met passende afzuiging en luchtwassing. Dit zorgt ervoor dat er geen hinderlijke geur vrij komt voor omwonenden. ENGIE krijgt strikte eisen opgelegd door de vergunningsverlener voor de uitstoot van bijvoorbeeld Waterstofsulfide (H2S), waar de Omgevingsdienst op toeziet. ENGIE zal uiteraard aan deze eisen voldoen, inclusief benodigde controlemechanismen.
 • Heeft de installatie invloed op de teelt en voedselveiligheid?
  ENGIE neemt de zorgen uit de omgeving serieus en doet het uiterste om schade door haar bedrijfsactiviteiten voor nabijgelegen tuinders te voorkomen. ENGIE heeft een onafhankelijk expertbureau gevraagd om te bekijken of er risico’s zijn voor infectie door bacteriën, virussen, schimmels of insecten die de teelt nadelig beïnvloeden (ook wel ‘fytosanitaire risico’s’). De besmettingsrisico’s blijken verwaarloosbaar klein te zijn en vergelijkbaar met het uitrijden van mest over open akkers. Zie hier voor het gehele rapport.
 • Ontstaat er niet veel verkeersdrukte?
  ENGIE streeft ernaar de verkeersoverlast te beperken. In het ontwerp zijn meerdere laad- en losplaatsen op de locatie van ENGIE zelf opgenomen. Daarnaast wordt rekening gehouden met een opstelplaats voor aankomende vrachtwagens op de inrit van de locatie.
 • Is de groen gas installatie veilig?
  De beoogde installatie is een moderne en veilige installatie met best beschikbare en bewezen technieken. Voor de vergunning moet aan strenge eisen voldaan worden. In aanvulling voert ENGIE specifieke veiligheidsstudies uit als een ‘HAZOP’, zoals zij gewend is voor haar industriële installaties.
 • Hoe past de vergister in het landschap?
  ENGIE vindt het belangrijk dat er aandacht is voor een goede landschappelijke inpassing. Daarom zal ENGIE de beplanting rondom de locatie zo snel mogelijk aanleggen. Omdat de installatie niet bijzonder hoog of omvangrijk is, valt deze in het glastuinbouwgebied Eerste Bathpolder niet erg op.
 • Gaat ENGIE hier heel veel geld mee verdienen?
  Een biovergister is zonder subsidie (nog) niet haalbaar. ENGIE koopt de meeste grondstoffen in, ontvangt geld voor het ontvangen van mest en betaalt voor de afvoer en verwerking van digestaat. Op grond van de geraamde inkomsten, subsidie en kosten worden redelijke opbrengsten verwacht. ENGIE neemt dit risico, omdat zij gelooft in de toekomst van biogas binnen de energietransitie.
 • Kan ik thuis gas krijgen van Groen Gas Rilland?
  Het gas van de vergister wordt op het aardgasnet geplaatst. Daar vermengt het zich fysiek met het ander gas. Omdat ENGIE groen gas in het net brengt, krijgen wij zogenaamde ‘Garantie van Oorsprong (GvO)’ Certificaten. Als je energie van ENGIE koopt, kan dat met gas van Groen Gas Rilland. Daarmee krijg je de garantie dat het afkomstig is van deze biovergister. 
 • Waarom is voor deze plek gekozen?
  Vanwege de aanwezigheid van tuinbouw hebben de initiatiefnemers 'Groene Poort' destijds voor de Bathpolderweg in Rilland gekozen. Glastuinbouwers kunnen restproducten laten vergisten en de geproduceerde CO2 afnemen. Andere overwegingen zijn de goede bereikbaarheid, bedrijventerrein met afstand tot woonkern, verwerking van reststromen uit Beveland, en de vermindering van het mesttransport naar Walcheren. Met de komst van deze vergister verzekert Zeeland zich van de mineralen die nodig zijn voor de landbouw. De Provincie heeft al in 2010 besloten dat deze locatie gebruikt zou worden.
 • Waarom heeft ENGIE het initiatief overgenomen?
  In 2008 heeft een aantal tuinders het initiatief genomen om een vergister aan de Bathpolderweg te realiseren. Dit deden zij onder de naam 'De Groene Poort'. Zij hebben in 2011 een vergunning gekregen. Wegens veranderende omstandigheden heeft 'De Groene Poort' het initiatief overgedragen aan ENGIE. ENGIE zet zich als energieproducent en -leverancier in voor de energietransitie en de groen gas installatie in Rilland past binnen deze ambitie.  
 • Zijn de vergunningen al onherroepelijk?
  Er ligt een onherroepelijke vergunning uit 2011. Deze gaat uit van covergisting, allesvergisting en biomethanol productie. ENGIE heeft ervoor gekozen enkel covergisting te realiseren, waarvoor een revisievergunning gevraagd wordt. Dit gewijzigde plan ligt ter beoordeling bij het bevoegd gezag.
 • Is er onafhankelijk onderzoek gedaan?
  Voor de milieuvergunning is een groot aantal onderzoeken vereist. Deze zijn vrijwel allemaal door onafhankelijke bureaus uitgevoerd. Op deze pagina staat een overzicht van alle onderzoeken.
 • Is er een milieueffectrapportage (m.e.r.) opgesteld?
  Een m.e.r. is een zeer uitgebreide rapportage die de milieueffecten in beeld brengt. Bevoegd gezag, de provincie Zeeland, heeft in januari 2019 besloten dat er géén m.e.r.-rapportage hoeft worden opgesteld, omdat er geen sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen. Het besluit kunt u hier vinden in de Staatscourant.